Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Nabór na wolne stanowisko opiekuna w ramach opieki wytchnieniowej

                                                                                      

                                                                                Zwierzyn, 14.06.2019r.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie

ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna w ramach

OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ EDYCJA 2019 FINANSOWANEJ

Z SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

I. Wymiar czasu pracy: ( umowa zlecenie)

 

II. Wymagania niezbędne:

 

  1. znajomość pracy na określonym stanowisku,
  2. możliwość przemieszczania się tzn. własny transport,
  3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.  doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna,

2.  samodzielność w działaniu,

3.  odporność na sytuacje stresowe,

 

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Usługi opiekuńcze  świadczone będą  w miejscu zamieszkania usługobiorców na terenie Gminy Zwierzyn na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie. Usługi opiekuńcze będą świadczone w dni pracy, w szczególnych przypadkach braku zapewnienia innej formy wsparcia usługobiorcą usług będą realizowane również w dni wolne od pracy i święta.

Liczba godzin pracy zależna będzie od przyjętej przez zleceniodawcę ilości osób do zaopiekowania. Zleceniobiorca powinien posiadać środek transportu, doświadczenie w wykonywaniu usług opiekuńczych oraz badania sanitarno-epidemiologiczne.

Zleceniobiorca w okresie comiesięcznym  dostarczy dokumentację zleceniodawcy potwierdzającą ilość wykonanych godzin usług opiekuńczych w ramach opieki wytchnieniowej. finansowanej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

 Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie wykonywania usługi w miejscu ich świadczenia.

 

3. zakres wykonywanych czynności:

1) stały nadzór nad osobą zaopiekowaną,

2) podanie posiłków osobie zaopiekowanej,

3) pomoc przy spożywaniu posiłków,

4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

5) zapewnienie opieki higienicznej poprzez mycie, zmianę pieluchomajtek,

6) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu,

7) pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

8) nadzór w przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarza,

9) w nagłych przypadkach zamawianie wizyt lekarskich,

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub  umyślne przestępstwo

     skarbowe,

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  

     praw publicznych,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21.06.2019 roku, godz. 14:00 na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, 66-542 ZWIERZYN.                                                          

W zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUNA W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka w inny sposób niż określony w ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzynie w dniu 21.06.2019r. o godz. 14:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95-76-17-342.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zwierzyn, stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS Zwierzyn.

Nabór na wolne stanowisko może być unieważniony bez podania przyczyn unieważnienia.            

 

 

VI. Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z siedzibą w Zwierzynie  (66-542), przy ul. Wojska Polskiego 8. Z administratorem można skontaktować się mailowo:  gops@zwierzyn.pl l lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@zwierzyn.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Angelika Jaworska - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie