Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się i  o specjalny zasiłek opiekuńczy (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy.
 3. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby na którą miałaby być sprawowana opieka (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby nad którą miałaby być sprawowana opieka.
 4. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami albo orzeczenia
  o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniona kopia orzeczenia.
 5. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.
 6. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:
 1. Społecznym – należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczenia składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury, wraz
  z oryginałami dokumentów potwierdzającymi okresy podlegania ubezpieczeniom (wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenia z ZUS, książeczkę wojskową itp.) oraz oryginały aktów urodzenia wszystkich dzieci.
 2. Zdrowotnym – należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o nie posiadaniu statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz statusu członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Należy również wskazać osoby, które mają zostać włączone do ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym, a które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. We wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny powinny się znaleźć takie dane osób jak: imię
  i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL i NIP (jeśli został nadany), stopień pokrewieństwa.
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w poprzednim roku przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 2. Akt zgonu współmałżonka, w przypadku jeżeli osoba wymagająca opieki jest osobą pozostającą w związku małżeńskim akt małżeństwa
 3. Oświadczenie innych członków rodziny (syna, córki, wnuków), że nie będą ubiegały się o to świadczenie.
 4. Oświadczenie osoby wymagającej opieki, że wyraża zgodę, aby dana osoba sprawowała nad nią opiekę.
 5. Oświadczenie, że osoba sprawująca opiekę nie jest zatrudniona, nie pobiera emerytury, renty.
 6. Akt urodzenia osoby ubiegającej się o świadczenie z tytułu sprawowania opieki.
 7. Dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia – czyli ostatnie świadectwo pracy potwierdzające rezygnację z zatrudnienia w trakcie trwania ważności orzeczenie o niepełnosprawności.
 8. Świadectwa potwierdzające staż pracy.
 9. Wyrażenie zgody na opłacanie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych.
 10. Decyzja o wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy.
 11. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobranych zasiłkach dla bezrobotnych.
 12. W przypadku małżonków drugi musi mieć ustalony znaczny stopień niepełnosprawności lub wskazania.

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz o włączenie do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodziny można pozyskać w GOPS.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik GOPS może domagać się takiego dokumentu.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

 

Przewidywany termin załatwienia:

 1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, specjalny zasiłek opiekuńczy za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym złożono wniosek.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 16a, art. 23 ust. 4e, 4f, art.. 24, art. 25 ust. 1 – 2 ustawy z 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. (ul. Chrobrego 31) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

 1. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik GOPS, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 2. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający specjalny zasiłek opiekuńczy.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuacje poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek
  o ustalenie:
 • Niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
 • Prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.
 1. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.