Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE

 Jednorazowe świadczenie przyznane na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazowe świadczenie (do wglądu).
 3. Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży (druk ministerialny Dz. U z 2010 nr 183, poz.1234).Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
 4. Zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 5. Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną (oryginał do wglądu).
 6. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu).
 7. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu).

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia:

 1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234).
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 Z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm).

Uwagi:

 1. Jednorazowe świadczenie wynosi 4 000,00 zł.
 2. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
 2. jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
 3. jeżeli u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Fakt ten potwierdza się zaświadczeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Nie przysługuje jeśli:

 1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 2. jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.