Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Fundusz alimentacyjny

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy,

1.       Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego.

2.       Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o fundusz alimentacyjny (oryginał do wglądu)

3.       Oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

4.       Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, potwierdzającego fakt kontynuowania nauki.

5.       Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

7.       Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.       Oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b.       Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c.       Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu,

d.       Oryginał zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

e.       Oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy,

f.        Kserokopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej (oryginał do wglądu),

g.       Kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu),

h.       Kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu),

i.        Kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

j.        Kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej (oryginał do wglądu),

k.       Oświadczenie lub dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca, kserokopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną kwotę netto utraconego dochodu (oryginał do wglądu).

8.       Kserokopia aktów zgonu rodziców w przypadku sieroty lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się (oryginał do wglądu)

 

7.       W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien on dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu (oryginał do wglądu).

 

8.       Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

 

Przewidywany termin załatwienia:

1.       W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

2.       W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie z funduszu alimentacyjnego za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

3.       Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

4.       W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 październik.

5.       W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługujących za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada.

 Podstawa prawna:

1.       Ustawy z 07 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2012 r., poz.1228, z późn. zm.)

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi

1.       Przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725,00zł netto na jednego członka rodziny.

2.       W przypadku zmiany liczby członków rodziny należy niezwłocznie fakt ten zgłosić do GOPS. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3.       W przypadku uzyskania w bieżącym okresie zasiłkowym przez członka rodziny dochodu, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4.       Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

5.       Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

GOPS przyznaje świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy, który trwa od 1 października roku, w którym świadczenie zostało przyznane do 30 września następnego roku.