Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (oryginał do wglądu) lub uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 4. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.
 5. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:
 1. Społecznym – należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczenia składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury, wraz
  z oryginałami dokumentów potwierdzającymi okresy podlegania ubezpieczeniom (wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenia z ZUS, książeczkę wojskową itp.) oraz oryginały aktów urodzenia wszystkich dzieci.
 2. Zdrowotnym – należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o nie posiadaniu statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz statusu członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Należy również wskazać osoby, które mają zostać włączone do ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym, a które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. We wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny powinny się znaleźć takie dane osób jak: imię
  i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL i NIP (jeśli został nadany), stopień pokrewieństwa.
 1. Ks4erokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.
 2. Kserokopia aktu urodzenia osoby z niepełnosprawnością.
 3. Oświadczenie innych członków rodziny, że nie będą ubiegały się o świadczenie.
 4. Oświadczenie pełnoletniej osoby wymagającej opieki, że wyraża zgodę, aby dana osoba sprawowała nad nią opiekę.
 5. Oświadczenie, że osoba sprawująca opiekę nie jest zatrudniona i nie pobiera renty, emerytury.
 6. Decyzja o wyrejestrowaniu z PUP w przypadku osoby bezrobotnej.
 7. Wyrażenie zgody na opłacenie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz o włączenie do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodziny można pozyskać w GOPS.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik GOPS może domagać się takiego dokumentu.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

 

Przewidywany termin załatwienia:

 1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym złożono wniosek.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 17, art. 23 ust. 4a, art.. 24, art. 25 ust. 1 – 2 ustawy z 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
 2. §7, §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881
  z późn. zm.).

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. (ul. Chrobrego 31) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

 1. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik GOPS, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 2. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również
  o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuacje poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek
  o ustalenie:
 • Niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
 • Prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.
 1. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.