Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY REALIZUJE DZIAŁANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku Dz.U. nr 125 poz. 842 Ustawa o zmianie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie nałożyła na gminy w art. 6 pkt. 2 następujące obowiązki:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2)  prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4)  tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 - 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. ( art. 9b ust. 3)

 

W związku z tym obowiązkiem zgodnie z ( art. 9a ust. 2) wymienionej ustawy Wójt Gminy Zwierzyn był zobowiązany do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zostały podjęte następujące kroki:

  1. Uchwałą Rady Gminy nr IV/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 wprowadzono Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Zwierzyn na lata 2011-2015, jednocześnie powierzając kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie wykonywanie powyższej uchwały.
  2. Następnie rozesłano formularze zgłoszeniowe do instytucji zawartych w art.9a pkt. 3, 4, 5 wyżej wymienionej ustawy, z których pracownicy mogą być powoływani jako członkowie do zespołów interdyscyplinarnych (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
  3. Kolejną Uchwałą Rady Gminy nr V/22/2011 z dnia 26.01.2011r. przyjęto szczegółowy program warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zwierzyn.

 

  1. Zarządzeniem Wójta Gminy Zwierzyn nr WG.0050.9.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku (na podstawie zwrotnych formularzy zgłoszenia) powołano członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

          

  1. Po wyżej wymienionym fakcie rozesłano porozumienia o współpracy między instytucjami delegującymi swoich przedstawicieli a Wójtem Gminy Zwierzyn dotyczące współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym działającym na terenie Gminy Zwierzyn.

 

  1. Na podstawie porozumień zwołano pierwsze spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 05.05.2011r.. Na spotkaniu tym wybrano Przewodniczącego GZI – Angelikę Jaworską oraz Sekretarza GZI – Annę Kowalczyk oraz ustalono częstotliwość spotkań GZI

 

  1. Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie spotyka się nie rzadziej niż na 3 miesiące. Spotkania GZI odbyły się w dniach: 05.05.2011,21.06.2011,15.09.2011,24.11.2011,09.02.2012, 27.03.2012,17.04.2012, 05.06.2012, 15.10.2012, 05.11.2012, 10.12.2012, 21.02.2013, 08.04.2013, 05.06.2013, 10.10.2013,

Grupy robocze spotykają się zależności od potrzeb i prac z konkretnymi przypadkami. Spotkania odbywają się poza terminami wyznaczonymi na spotkania całego GZI. Część zgłoszeń nie wymaga jeszcze zakładania Niebieskich Kart. Zgłoszenia dotyczą głównie zaniedbywania małoletnich lub problemów w rodzinie w związku z zaburzonymi wewnątrzrodzinnymi relacjami lub brakiem wzorców wychowawczych. Rodziny te obejmujemy różnymi działaniami min. Szkoła Rodzica, wizyty w terenie, rozmowy z poszczególnymi członkami zespołu mającymi na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Kolejne spotkanie GZI w dniu 07.11.2013.