Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Świadczenie wychowawcze 500+

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek powinien zawierać odpowiednio:

                1)  nazwę i adres organu właściwego;

2)  dane dotyczące wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu;

3)  dane dziecka (dzieci), na które osoba, o której mowa w pkt 2, ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4)  informacje o innych osobach, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego - jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

5)  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 1. w przypadku cudzoziemców:

       1)  kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

      2)  kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

 1. w przypadku rodziców adopcyjnych:
 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 1. W przypadku opieki naprzemiennej:
 1. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 1. W przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego:
 1. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 1. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego powinny zawierać odpowiednio:

1) dane osoby składającej oświadczenie oraz dane osoby, której dotyczy oświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) opis okoliczności potwierdzających spełnienie warunków do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego;

3) klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Forma załatwienia sprawy:

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Przewidywany termin załatwienia:

 1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego
 2. W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
 6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
 7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.
 8. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie wychowawcze wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 9. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 10. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres, o którym mowa w art. 7 ust. 2, są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2018r., poz. 2134),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2019r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2019r., poz. 1177).

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl Tel. 957617342.

Uwagi

 1. W myśl przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

W razie zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która sprawuje faktycznie opiekę nad dzieckiem. Jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, będzie mógł zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom, jeżeli spełnią określone w ustawie warunki, w tym między innymi przebywających na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski oraz do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 1. Warunki otrzymania świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia bez względu na osiągany dochód.

W ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostało wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego. Będzie to dodatek wychowawczy, przysługujący w takiej samej wysokości (500,00 zł) na dziecko w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 1. Procedura przyznania świadczenia

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej.