Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W ZWIERZYNIE

 1. Na  wniosek Przewodniczącego zwołuje się zespół interdyscyplinarny nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Terminy spotkań zespołu interdyscyplinarnego ustala się na spotkaniu zespołu

 ( w nagłych przypadkach zespół zwołuje się po powiadomieniu pisemnym członków o terminie, godzinie i miejscu spotkania)

 1. każdy pracownik instytucji lub organizacji wchodzącej w skład zespołu ma prawo zwoływania posiedzeń grupy roboczej, w przypadku powzięcia informacji, która wiąże się z wykonywaniem zadań zespołu.
 2. do rozwiązywania konkretnych problemów i pracy z daną rodziną powołuje się grupę roboczą
 3. osoba zwołująca grupę roboczą ustala z przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia oraz listę osób do współpracy poprzez wypełnienie kwestionsariusza zgłoszenia.
 4. w przypadku zagrożenia dobra dziecka grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez zgody rodziny.
 5. powiadomienie członków grupy roboczej o zaistniałej sytuacji odbywa się telefonicznie, emailowo, osobiście.
 6. osoba zwołująca grupę roboczą jest koordynatorem działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu.
 7. skład grupy roboczej uzależniony jest od skali problemu - może być zmienny.
 8. spotkania grup roboczych mogą odbywać na terenie różnych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy.
 9. na pierwszym spotkaniu grupy roboczej ustala się program pomocy rodzinie i określa osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części programu.
 10. program pomocy konkretnej rodzinie ustala się przy uczestnictwie rodziny, której sprawa dotyczy. w sprawach wyjątkowych o podjętych ustaleniach powiadamia się rodzinę w terminie późniejszym.
 11. wszystkich uczestników zespołu i grup roboczych obowiązuje zasada tajności informacji przekazywanych w związku z pracą
 12. po zakończeniu pracy grupy roboczej koordynator przekazuje informację o podjętych działaniach do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 13. w oparciu o zebrane dane koordynatorzy dokonują oceny realizacji zadań przez zespół oraz w razie potrzeby proponują niezbędne korekty.
 14. przewodniczący zepołu gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.: ilości spraw skierowanych na zespół, listy obecności  i protokoły ze spotkań zespołu,  składu poszczególnych grup roboczych i  efekty ich pracy.