Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dodatek Mieszkaniowy


Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Wniosek powinien zawierać:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 3 do procedury).
 3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:
 1. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.
 2. oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4 do procedury) – dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty.
 3. odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
 4. odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.
 5. decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 6. zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.
 7. zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.
 8. Oświadczenie o numerze konta (załącznik nr 6 do procedury)
 1. Tytuł prawny do lokalu lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal socjalny lub zamienny.
 2. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. aneks czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.
 3. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 4. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu (załącznik nr 5 do procedury)– dotyczy domów jednorodzinnych.

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu (nie dotyczy załączników do niniejszej procedury).

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 756 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.).

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: Tel. 957617342 .

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Informacje dodatkowe:

 1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) tytuł prawny do lokalu Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4.  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

2) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

liczba członków

gosp. domowego

pow. normatywna

30% przekroczenie pow. normatywnej

50% przekroczenie

pow. normatywnej

1 osoba

35,00 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40,00 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45,00 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

50,00 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

55,00 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

60,00 m2

91,00 m2

105,00 m2

 

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

2. W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

3. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

 

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 

5. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury.

 

6. Celem weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Stwierdzenie w wyniku wywiadu, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, afaktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Podstawę do wydania decyzji negatywnej stanowi również odmowa złożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.

 

7. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Osoba, w stosunku, do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

 

8. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.