Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

1.       Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

2.       Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (oryginał do wglądu)

3.       Oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

4.       Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu)

5.       Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, potwierdzającego fakt kontynuowania nauki.

6.       Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły wyższej, w przypadku osoby:

·         Uczącej się lub

·         Osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

7.       Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.       Oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b.       Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

c.       Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu,

d.       Oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy,

e.       Kserokopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej (oryginał do wglądu),

f.        Kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu),

g.       Kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu),

h.       Kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

i.        Kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone
w wyroku lub ugodzie sądowej (oryginał do wglądu),

j.        Oryginał zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

k.       Zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki,

l.        Oświadczenie lub dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca, kserokopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną kwotę netto utraconego dochodu (oryginał do wglądu).

8.       Informacja sadu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

9.       Kserokopia aktów zgonu rodziców w przypadku sieroty lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się (oryginał do wglądu)

10.   Kserokopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:

a.       Zezwolenie na osiedlenie się,

b.       Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot Europejskich,

c.       Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r Nr 234 poz. 1694 z późn. zm.)

d.       W związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu)

11.   Kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu).

12.   Oryginał odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, świadczenia alimentacyjnego (oryginał do wglądu).

13.   Kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego (oryginał do wglądu).

14.   Kserokopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał do wglądu).

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 15, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty odpowiednio:

1.       W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego:

a.       Oryginał zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

b.       Oryginał zaświadczenia o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania
w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

c.       Oryginał zaświadczenia organu emerytalno – rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

d.       Oryginał zaświadczenia lekarza zalecającego przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo
w przedszkolu,

e.       Osoba otrzymująca przed dniem 1 maja 2004r zasiłek wychowawczy dołącza oryginał zaświadczenia pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie, za jaki wypłacono zasiłek wychowawczy, oraz o jego wysokości.

2.       W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

a.       oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

3.       W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a.       Kserokopia dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny (oryginał do wglądu),

b.       Oryginał aktualnego zaświadczenia szkoły potwierdzającego, że uczeń do niej uczęszcza,

c.       Oryginał oświadczenia osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokumentu potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

4.       W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

a.       kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

5.  W przypadku dodatku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka:

a.       Kserokopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka (oryginał do wglądu),

b.       Oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,

c.       Kserokopia odpisu wyroku sądu, oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców (oryginał do wglądu),

d.       W przypadku, gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowanie dziecka, otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka, GOPS może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodzinnej.

6.       W przypadku, gdy o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ubiegać będzie się pełnoletnia osoba ucząca się niepozostająca na utrzymaniu rodziców, powinna ona dołączyć kserokopię odpisu wyroku sadu zasądzającego od rodziców alimenty na jej rzecz lub aktu zgonu rodziców (oryginał do wglądu).

7.       W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń, rodzinnych powinien on dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu (oryginał do wglądu).

 W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik MOPS może domagać się takiego dokumentu.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

 

Przewidywany termin załatwienia:

1.       W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie rodzinne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

2.       W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

3.       Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

4.       W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

5.       W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia.

 Podstawa prawna:

1.       Ustawy z 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992
z późn. zm.),

2.       Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi

1.       Przy ubieganiu się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami kryterium dochodowe na członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 539,00zł netto na jednego członka rodziny lub 623,00zł netto w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie, o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2.       W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego. Kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującym w okresie na który jest ustalony, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

3.       W przypadku zmiany liczby członków rodziny (urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć itd.) należy niezwłocznie fakt ten zgłosić do GOPS. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

4.       W przypadku uzyskania w bieżącym okresie zasiłkowym przez członka rodziny dochodu, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

5.       Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

6.       Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

GOPS przyznaje zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada roku,
w którym zasiłek został przyznany do 31 października następnego roku.