Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl

Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (załącznik nr 1 do procedury).
  2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.).

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl Tel. 957617342 .

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Informacje dodatkowe:

  1. Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

  1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca każdego roku
  2. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

- 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

  1. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw energii, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  2. Dodatek energetyczny jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.