Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Pomoc w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

1.       Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

2.       Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnioskodawcy tj. dowodu osobistego lub paszportu.

3.       Kserokopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:

·         Zezwolenie na osiedlenie się,

·         Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

·         Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

·         Zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy,

4.       Oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci.

5.    Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.       Oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b.       Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

c.       Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu,

d.       Oryginał zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy,

e.       Kserokopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej (oryginał do wglądu),

f.        Kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu),

g.       Kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu),

h.       Kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

i.        Kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone
w wyroku lub ugodzie sądowej (oryginał do wglądu),

j.        Oświadczenie lub dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca, kserokopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną kwotę netto utraconego dochodu (oryginał do wglądu).

Do wszystkich kserokopii dokumentów od wnioskodawcy wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi GOPS. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Osoba ubiegająca się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, która złożyła lub składa jednocześnie wniosek o zasiłek rodzinny, nie dołącza dokumentów wymienionych w pkt 2 – 5.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik może domagać się takiego dokumentu.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

                                                                                                                                                      

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Przewidywany termin załatwienia:

1.       W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

2.       W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, jednorazową zapomogę finansową
z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Podstawa prawna:

1.       Art. 15b, art. 26 oraz art.32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

2.       Art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r Nr 234, poz. 1694).

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi

1.       Z tytułu urodzenia sie żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000zł na jedno dziecko,

2.       Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – przy ubieganiu się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kryterium dochodowe na członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922,00zł netto na jednego członka rodziny

3.       Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesiąca od dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania,

4.       jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5.       Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.

6.       Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Przepisy wydane podstawie art.9 ust.8 stosuje się odpowiednio.