Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE

 


Jednorazowe świadczenie „Dobry start”

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, w którym zawarte jest oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły i oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności. Oświadczenia posiadają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia"
  2. Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.
  3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.(nr. konta bankowego, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzynie)

Forma załatwienia sprawy:

Informacja o przyznaniu  świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres elektroniczny- o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej Tutejszy Ośrodek odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start oraz o planowanym terminie wypłaty świadczenia.

Decyzje administracyjne wydawane są w przypadku odmowy przyznania świadczenia „Dobry Start” oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”

 

Przewidywany termin załatwienia:


1.      Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

2.      Wypłata  przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc o dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”  (Dz. U. z 2018r., poz. 1061).

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:


Od decyzji administracyjnej odmownej lub decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, www.zwierzyn.naszops.pl

 

Uwagi


W myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” świadczenie będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, osobom uczącym się.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie Dobry Start będzie przysługiwało w wysokości 300 zł.

Procedura przyznania świadczenia

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w wyznaczonych przez Tutejszy Ośrodek punktach obsługi programu „Dobry Start”