Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zasiłek pielęgnacyjny

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami albo orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka (oryginał do wglądu).
 4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenie innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik może domagać się takiego dokumentu.

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

Zaświadczenie z ZUS, KRUS lub oświadczenie  o niepobieraniu przez wnioskodawcę dodatku pielęgnacyjnego bądź decyzja ZUS w której jest zapis, że nie posiada zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku przy rencie lub emeryturze

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

Przewidywany termin załatwienia:

 1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. (ul. Chrobrego 31) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:

 1. Art. 16, art. 24, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r, poz.1518 z późn. zm.).
 2. §6, § 10 ust. 1 oraz §12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1466).

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

Uwagi

 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
 3. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również
  o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny.
 4. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 5. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.