Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE

 

Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Zwierzyn

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
 2. Zaświadczenie potwierdzające sytuację materialną tj. miesięczny dochód netto w rodzinie z miesiąca sierpnia, pochodzący z:
  - wynagrodzenia za pracę
  - stałych zasiłków z pomocy społecznej

- zasiłków okresowych
- zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego
- emerytur i rent
- alimentów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- zasiłku dla bezrobotnych
- świadczenia pielęgnacyjnego
- zasiłków rodzinnych
- z gospodarstwa rolnego
- dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
- dodatków mieszkaniowych
- pracy dorywczej
- innych źródeł.

 1. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową i dane uzasadniające przyznanie świadczenia.
   

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

 

Przewidywany termin załatwienia:

Terminy składania wniosków:

- w sprawie stypendium od 1 do 15 września – uczniowie, od 1 do 15 października – słuchacze kolegiów
 

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zwierzyn.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342

 

Uwagi

Stypendium szkolne:
1) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.