Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Świadczenie wychowawcze 500+

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.
 3. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobierania świadczeń rodzinnych.
 4. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 5. w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 6. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
 7. w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 8. w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 9. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
 10. Dochód utracony:
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
 1. Dochód uzyskany:
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 1. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia:

 1. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ww. okres, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 2. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie rodzinne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
 3. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 4. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz. U. z 2016r., poz. 195),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r., poz. 214).

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops-sr@wp.pl Tel. 957617342.

Uwagi

 1. W myśl przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

W razie zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która sprawuje faktycznie opiekę nad dzieckiem. Jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, będzie mógł zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom, jeżeli spełnią określone w ustawie warunki, w tym między innymi przebywających na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski oraz do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 1. Warunki otrzymania świadczenia

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodzinom, bez względu na osiągany dochód, będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie będzie przysługiwało na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Jeśli w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze, wtedy świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.

W ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostało wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego. Będzie to dodatek wychowawczy, przysługujący w takiej samej wysokości (500,00 zł) na dziecko w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 1. Procedura przyznania świadczenia

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek (przez internet lub osobiście) w urzędzie gminy lub miasta albo ośrodku pomocy społecznej. Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową, ale i w takim wypadku najważniejsze dokumenty gmina pozyska samodzielnie. 

Większość przepisów ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 01.04.2016 r.