Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

Dokument zawierający numer PESEL – do wglądu

 

Forma załatwienia sprawy:

Podpisanie lub odmowa podpisania umowy w sprawie indywidualnego programu wychodzenia
z bezdomności

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 6 pkt. 8, art. 49 ust. 1 i 8 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001r w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu
    i sposobu jego realizacji (Dz. U. Nr 126, poz. 1390)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

Osobą bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowany na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały
w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieranie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych,
w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.