Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Przyznanie usług opiekuńczych

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy
  w formie usług opiekuńczych.
 7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Ankieta określająca szczegółowy zakres przyznawanych usług opiekuńczych.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:

 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004r
  o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2012r. poz. 823)
 3. Art. 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005r w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598).
 5. Uchwała Rady Gminny Zwierzyn  nr XIX/95/200 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnacje oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a osoby w rodzinie 456 zł.