Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 1. Wniosek, który składa
 1. Świadczeniobiorca lub,
 2. Świadczeniodawca lub,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia
 1. W przypadku, gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy dodatkowo dostarczyć kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  i meldunek (oryginał do wglądu)

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Inne oświadczenia potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie, nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 2, art. 7 ust. 2 – ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164 poz. 1027
  z późn. zm.)
 2. Art. 8, 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2012r. poz. 823)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi:

 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby:
 1. inne niż ubezpieczone,
 2. posiadające obywatelstwo polskie,
 3. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Zwierzyn,
 4. spełniające n/w kryterium dochodowe:
 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 542zł,
 • osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty 456zł na osobę.
 1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:
 1. dzień złożenia wniosku,
 2. w przypadku udzielenia świadczenia w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia.
 1. Wywiad środowiskowy przeprowadza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.