Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

„ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PODCZAS REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNIE”

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego:

 1. Złożenie wniosku ustnego lub pisemnego o gotowości przystąpienia do projektu
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń Lub oświadczenie potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o gotowości przystąpienia do projektu.
 4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową (m.in. odnośnie stanu zdrowia, poniesionych kosztów).

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o dochodach i innych okolicznościach podpisane pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)
 5. Kontrakt Socjalny
 6. Indywidualna ścieżka reintegracji zgodna z kontraktem socjalnym.
 7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika  w projekcie
 9. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach.
 10. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

 

Forma załatwienia sprawy:

Potwierdzenie ustne lub pisemne o przyjęciu  lub odmowie przyjęcia do projektu

 

Przewidywany termin załatwienia:

Do czas zakończenia procesu rekrutacji

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Zażalenie do kierownika GOPS Zwierzyn

 

Podstawa prawna:

 1. Art.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
 2. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi: KROKI W POSTĘPOWANIU

1. Rekrutacja uczestników, zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie

systemowym ” realizowanym przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie.

2. Założenie teczki uczestnika Projektu (teczka oznakowana zgodnie z wytycznymi EFS).

3.Przeprowadzenie pełnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu środowiskowego, pod warunkiem, że od czasu przeprowadzenia ostatniego pełnego wywiadu nie minęło więcej niż 6 miesięcy i w sytuacji klienta nie zaszły istotne zmiany,

4. Przygotowanie kontraktu socjalnego w porozumieniu z osobą zawierającą kontrakt.

5. Przedstawienie propozycji kontraktu socjalnego do akceptacji koordynatorowi Projektu pod kątem zgodności z instrumentami aktywności zawodowej.

6. Podpisanie przez Uczestnika Projektu oraz przez pracownika socjalnego zaakceptowanego przez obie strony kontraktu socjalnego,

7. Przekazanie do Biura Projektu indywidualnej dokumentacji Uczestnika Projektu, poza kontraktem socjalnym, który pozostaje u pracownika socjalnego,

8. Realizacja kontraktu socjalnego (w tym wnioskowanie o świadczenia finansowe),

9. Monitoring przebiegu realizacji kontraktu socjalnego

10. Złożenie do Biura Projektu „Przebiegu udziału w projekcie”,

11. W przypadku zerwania przez Uczestnika Projektu kontraktu socjalnego pracownik socjalny zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Koordynatora Projektu.

            

                  Kontrakt socjalny sporządza się w miejscu zamieszkania osoby przy czynny udziale obu stron. Kontrakt socjalny w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.  Zmiany w kontrakcie muszą zaakceptować  obie strony kontraktu. Realizacja założeń kontraktu socjalnego podlega ocenie zgodnie z terminem uzgodnionym podczas jego sporządzania.