Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Opis projektu

1.    Cele projektu

Od 2008 roku w  Gminie Zwierzyn realizowany jest projekt systemowy  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu to „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Zwierzyn”. Kierowany jest on do osób objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym celem założonym w projekcie było wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej oraz integrację społeczną.

Cele szczegółowe:

- upowszechnianie pracy socjalnej za pomocą kontraktu socjalnego i poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego,

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,

- upowszechnianie aktywnej integracji poprzez prace społecznie użyteczne,

- wzmacnianie i poszerzanie zakresu działań ośrodka,

- podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i stylu życia,

- zwiększenie aktywności zawodowej, poprzez zdobycie nowych umiejętności, uprawnień, kwalifikacji. 

 

Realizowane zadania

2008

W 2008 roku w zajęciach realizowanych w ramach projektu udział wzięło 8 osób wyłonionych na posiedzeniu komisji rekrutacyjnej.

Uczestnicy na pierwszych zajęciach podpisali deklaracje uczestnictwa i wypełnili ankiety.

W ramach zajęć projektowych:

- podpisano 8 kontraktów

- sześć osób podjęło pracę w ramach prac społecznie użytecznych

- przeprowadzono zajęcia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego

- zrealizowano 54 godziny warsztatów psychologicznych

 

Przeprowadzone zajęcia doprowadziły u uczestników  do wzrostu pewności siebie, podniesienia poczucia własnej wartości, zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje oraz nabycia nowych umiejętności społecznych.

 

 

 

2009

W 2009 roku w zajęciach przeprowadzonych w ramach projektu, podobnie jak w poprzednim roku wzięło udział 8 osób wyłonionych na posiedzeniu komisji rekrutacyjnej.

Uczestnicy na pierwszych zajęciach podpisali deklaracje uczestnictwa i wypełnili ankiety.

W ramach zajęć projektowych:

- podpisano 8 kontraktów

- dwie osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac społecznie – użytecznych

- przeprowadzono 16 godzin indywidualnego i 21 godzin grupowego doradztwa zawodowego

- zrealizowano 72 godziny warsztatów psychologicznych

- przeprowadzono 12 godzin wykładów propagujących zdrowy styl życia

 

W rezultacie przeprowadzonych zajęć u uczestników zauważono wzrost poziomu wiedzy, nabycie nowych kompetencji i umiejętności, zwiększenie pewności siebie oraz odpowiedzialności za własne decyzje.

 

 

2010

 

W 2010 roku w zajęciach projektowych uczestniczyło 14 osób  (12 kobiet i 2 mężczyzn) wyłonionych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, rozmów indywidualnych i ankiet.

 

Uczestnicy na pierwszych zajęciach podpisali deklaracje uczestnictwa i wypełnili ankiety.

W ramach zajęć projektowych:

- podpisano 14 kontraktów

-  6 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych

- przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego (diagnoza sytuacji zawodowej)

- przeprowadzono warsztaty psychologiczne:

                                                                              - „Zarządzanie sobą w czasie”

                                                                              - „Radzenie sobie ze stresem”

                                                                              - „Umiejętności komunikacji”

- wygłoszono prelekcję dotycząca zdrowego stylu życia, profilaktyki oraz pierwszej pomocy

- przygotowano pokaz oraz degustację zdrowej żywności

-  zapoznano uczestników z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej

- 9 osób ukończyło kurs „Profesjonalne sprzątanie”

- 11 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B

 

2011

 

Podpisano 24 kontrakty socjalne.  Wsparciem w ramach projektu zostało objęte łącznie 24 osoby ( w tym 18 kobiet i 6 mężczyzn.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z zajęć:

 - zapoznano uczestników z podstawowymi zasadami BHP

- odbył się szereg zajęć z kadrą projektu – polegających na rozmowach, wspólnych zabawach, motywacji, omówieniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, zarządzanie czasem,

- wytworzyły się dwie grupy – kulinarna (poznanie zasad zdrowego  żywienia i odżywiania, wspólne przygotowywanie posiłków  wg przepisów przyniesionych przez uczestników, ,  i porządkowo – ogrodnicza (teoretyczne  poznanie zasad dbania o przestrzeń zieloną, nasadzenia w miejscach publicznych, prace porządkowe na terenie gminy Zwierzyn, prace budowlane w teorii i praktyce,)

- zajęcia z psychologiem (integracja, indywidualne porady, omówienie pojęcia konfliktu i umiejętności radzenia sobie z nim, stres, depresja, wypalenie zawodowe, zaburzenia zachowania i emocji

- zajęcia z podstaw obsługi komputera

- zajęcia z decoupage

- zajęcia z florystyki

- alternatywne formy spędzania czasu wolnego

- joga

- zajęcia z kosmetyczką z możliwością skorzystania z zabiegu w gabinecie kosmetycznym

- zajęcia z fryzjerką z możliwością skorzystania z usługi fryzjerskiej  w gabinecie

 

 

W 2012 w ramach zajęć projektowych wsparciem objęto  25 osób.

Uczestnicy podnosili poziom swoich umiejętności w ramach:

- zajęcia integracyjne z zespołem projektowym (trening kompetencji i umiejętności społecznych, wspólne zabawy)

- zajęcia grupowe z psychologiem

- zajęcia o charakterze terapeutycznym

- zajęcia z rękodzieła:

                               - decoupage

                               - scrapbooking

                               - filcowanie

                               - tworzenie biżuterii i wykonanie ozdób

                               - florystyka

 

- wykłady z tematyki promocji zdrowia

- zajęcia porządkowo ogrodnicze

- zajęcia kulinarne

 

W 2013 w projekcie uczestniczyło 21 osób, w tym  17 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Uczestnicy brali udział w następujących zajęciach:

- Trening umiejętności społecznych – zajęcia z psychologiem

- „Szkoła rodzica”

- Spotkania z doradcą zawodowym

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych wraz z pracami porządkowo- ogrodniczymi

- Warsztaty z wikliniarstwa

- Warsztaty ceramiczne

- zajęcia z zakresu promocji zdrowia

-zajęcia kulinarne