Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Pomoc w formie schronienia

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

  1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
  3. Oświadczenia o stanie majątkowym.
  4. Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia.
  5. Zgoda na umieszczenie.

 

Forma załatwienia sprawy:

  1. Skierowanie do tymczasowego miejsca noclegowego.
  2. Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie schronienia.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie w momencie znalezienia miejsca noclegowego

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1, 2, art. 106 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych według możliwości finansowych gminy.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 


 

Tryb odwoławczy od decyzji

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.