Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Opieka wytchnieniową będzie realizowana tylko w sytuacji pozyskania środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku braku funduszy pomoc w formie Programu „Opieka wytchnieniowa” nie będzie realizowana. 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

Wniosek o przyznanie opieki wytchnieniowej może składać prawny opiekun bądź świadczeniobiorca takiej formy pomocy:

Wniosek powinien zawierać dane opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę i osoby nad którą sprawowana jest opieka, z wybraniem określonego modułu pomocy (załącznik nr 1 do procedury).

  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i świadczeniobiorcy – do wglądu.
  2. Skala Barthel wypisana przez lekarza specjalistę zgodnie z symbolem zawartym w orzeczeniu
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Procedurę zakańcza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscy zamieszkania osoby nad którą sprawowana jest opieka i wydanie decyzji administracyjnej

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna

Przewidywany termin załatwienia:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508,z późn. zm.)

2.      Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

3.      Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn: Tel. 957617342 .

 

Informacje na temat opłat:


Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia opieki wytchnieniowej jednak będą zobligowani do pokrycia połowy kosztów jej realizacji.

Uwagi:

Program będzie realizowany w trzech modułach.

MODUŁ I:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
MODUŁ II:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:


a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy
posiadających miejsca całodobowego pobytu,
b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
MODUŁ III:

świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Do wykorzystania w trzech modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.
 

Moduł I i II będzie realizowany przez gminę we współpracy z powiatem, Moduł III realizowany będzie przez powiat.