Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej,
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 4. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc,
 5. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia,
 6. Wyniki badań: OB., mocz, morfologia, HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej – lub zapis lekarza wystawiającego zaświadczenie „osłuchowo bez zmian”,

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie
  w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu
  o umieszczeniu „bez zgody”,
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym,
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 5. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych
  i wstępnych,
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 7. Opinia dotycząca sprawności psychofizycznych osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 8. Oświadczenie podpisane  pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Decyzja w sprawie skierowania do określonego typu domu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 16, art. 54, art., 55, art. 59 ust. 1-3, art. 60, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4, art.. 110 ust 1 oraz ust. 7 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 - z późn. zm.),
 2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 – z późn. zm.),
 3. §8 Rozporządzenie Rady Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom Pomocy Społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

 

Tryb odwoławczy od decyzji

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.