Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZASIŁEK OKRESOWY

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie zasiłku okresowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 4. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o dochodach i innych okolicznościach podpisane pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3 i ust. 3 – ust. 13,  art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 5, art. 102, art. 106, art. 147 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 456 zł razy ilość członków rodziny.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej otrzymaniem pomocy