Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZASIŁEK CELOWY

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie

Adres: ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie  zasiłku celowego
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o dochodach i innych okolicznościach podpisane pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Podstawa prawna:

 1. Zasiłek celowy: Art. 7, art. 8,  art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 w związku z art. 106. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362)
 2. Zasiłek celowy specjalny: Art. 8, art. 41 w związku z art.. 106 ustawy z dnia 12 marca
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi:

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 456 zł razy ilość członków rodziny.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej otrzymaniem pomocy