Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Procedura wyjazdu w teren na wywiad środowiskowy, zgłoszenie lub interwencję oraz wizytę monitorująca w ramach GZI

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

 1. Powiadomienie kierownika ośrodka o konieczności wyjazdu.
 2. Wypisanie wyjścia w dzienniku wyjść poszczególnych pracowników.
 3. W przypadku interwencji, zgłoszenia lub wizyty monitorującej w ramach GZI w teren  jedzie co najmniej 2 pracowników.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu, wizyty lub interwencji powrót do biura, zapisanie godziny przyjazdu w dzienniku wyjść.
 5. Sporządzenie notatki z interwencji, zgłoszenia lub wizyty monitorującej.
 6. W przypadku interwencji, która przedłuża się poza godziny pracy zakładu poinformowanie telefoniczne kierownika o przedłużonym pobycie w środowisku.
 7. Za zgoda kierownika w dniu następnym uzupełnienie dziennika wyjść w teren o godzinie powrotu z terenu.
 8. W przypadku interwencji w rodzinie z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji osób zależnych w tej rodzinie.
 9. W przypadku konieczności zabrania dziecka lub dzieci ( przemoc, nienależyte sprawowanie opieki przez opiekunów dziecka) poszukuje się innych członków rodziny zamieszkałych oddzielnie.
 10. Przy zabraniu dzieci niezbędni są przedstawiciele 3 instytucji: policji, służby zdrowia i pomocy społecznej w osobach policjant, przedstawiciel służby zdrowia tj. lekarz, ratownik lub pielęgniarka i pracownik socjalny. 
 11. W przypadku konieczności przetransportowania dzieci  lub innych osób zależnych wynajmuje  się  firmę przewozową  ze stosownymi uprawnieniami.
 12. W przypadku konieczności umieszczenia dzieci w placówce instytucjonalnej należy powiadomić PCPR Drezdenko ul. Kościuszki 21, tel. 957637041 o konieczności poszukiwania takiej instytucji.
 13. O umieszczeniu dzieci w placówce informuje się Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny w ciągu 24h od ich zabrania.
 14. Rodziców dzieci w ciągu 7 dni powiadamia się o możliwości złożenia do Sądu Opiekuńczego zażalenia na odebranie dzieci.

 

Przewidywany termin załatwienia:

W przypadku wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc w przypadkach niecierpiących zwłoki w ciągu 2 dni roboczych

 W przypadku zgłoszenia, interwencji niezwłocznie po otrzymaniu informacji.

 W przypadku wizyt monitorujących w ramach GZI zgodnie z zapisem w Niebieskiej Karcie C

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 2012 r. poz. 712 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,z późn. zm.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 Dz. U. Nr 209, poz.1245 w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieskiej Karty”

Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 Dz.U.Nr.180 poz.1493 ze zmian.

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul.  Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.