Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul.Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 

 1. Ustny lub pisemny wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wzory zaświadczeń można uzyskać w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej).
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki lub długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem.
 5. Świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawieniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego – oryginał do wglądu.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o dochodach i innych okolicznościach podpisane pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, ust. 3  - ust. 13,  art. 17 ust. 1 pkt. 9, art. 42, ust. 1 – ust. 6,  art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175poz.1362 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823)

 

 Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi:

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium to wynosi 456 zł.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.