Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Praca socjalna

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

Dokumentacja odnośnie sprawy, w której osoba zwraca się o pomoc ustalona z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Praca socjalna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie świadczona na rzecz:

  • zapewnienia niezbędnych środków materialnych: pomoc w uzyskaniu rent i innych świadczeń, alimentów, pomoc w pisaniu pozwu o alimenty, itp.
  • zapewnienia godziwych warunków mieszkania: pomoc w złożeniu wniosku o przydział mieszkania, pomoc w uzyskaniu dopłaty do czynszu itp.
  • rozwiązywania problemu bezrobocia: pomoc w docieraniu do pracodawców, pomoc w pisaniu podań o przyjęcie do pracy, współpraca z PUP itp.
  • poprawy stanu zdrowia: pomoc w realizacji recept na zakup lekarstw, pomoc w załatwieniu wizyty u lekarza itp.
  • zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym: pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w wypełnieniu wniosków w sprawach zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku rodzinnego itp.
  • poprawy funkcjonowania rodziny: współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcą i dyrektorem, pomoc w skierowaniu dzieci na wypoczynek letni, koloni półkolonie, zielone szkoły itp.
  • funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym: kierowanie osób do podjęcia terapii odwykowej, pomoc w podjęciu leczenia itp.
  • funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie: doprowadzenie do konsultacji psychiatrycznych, pomoc w uzyskaniu usług opiekuńczych itp.
  • inne: pomoc w uzyskaniu porady prawnej, edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Forma załatwienia sprawy:

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

  1. udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
  2. poradnictwo dotyczące udzielania i pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych
    w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym ze stroną.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt. 10, art. 45 ust. 1, 4 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie,ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Uwagi

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.