Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Pomoc na opłacenie posiłku w szkole bądź zakup żywności – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Dokumenty od wnioskodawcy, osoby zainteresowanej i jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenie może być udzielane z urzędu:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku, bądź zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń lub oświadczenia potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 4. Oświadczenie o dochodach i innych okolicznościach podpisane pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 233K.K)

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Chrobrego 31 w Gorzowie Wlkp.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt 2. art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1,3,4,5, art. 102, art. 106. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r nr 175 poz. 1362)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2012r. poz. 823)
 3. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005, Nr 267 poz. 2259)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2010r w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 2010 Nr 25, poz. 128)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Uwagi:

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynosi 813,00 zł, a kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie wynosi 684,00 zł.

Pomoc w formie posiłku i pomocy celowej na zakup żywności może zostać przyznana:

 • Dzieciom do 7 roku życia,
 • Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • Osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  1. ubóstwa,
  2. sieroctwa,
  3. bezdomności,
  4. bezrobocia,
  5. niepełnosprawności,
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  7. przemocy w rodzinie,
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
  10. brak umiejętnosci przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  13. alkoholizmu lub narkomanii,
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Decyzje administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.