Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Procedura przyznawania Asystenta Rodziny

 

Sprawę załatwia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl

 

  1. W przypadku gdy ośrodek poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
  2. Po przeprowadzeniu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny
  3. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
  4. Po otrzymaniu wniosku kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela lub nie przydziela asystenta rodziny

 

Dokumenty niezbędne w postępowaniu:

  1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
  2. Wniosek o przyznanie asystenta rodziny.

 

Forma załatwienia sprawy:

 Przyznanie rodzinie asystenta rodziny

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie.

 

Podstawa prawna:

Art. 11. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887)

 

Dostępność procedury:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, e-mail: gops@zwierzyn.pl Tel. 957617342 lub UG Zwierzyn 957617580

 

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.