Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze pracownik socjalny

                                                                                       Zwierzyn, 13.05.2019r.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie

                                              ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze

                                                          pracownik socjalny

 

I. Wymiar czasu pracy: ( 1 etat ) zastępstwo

 

II. Wymagania niezbędne:

 

1. wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny :

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 3. w okresie pomiędzy 01.10.2008 r. a 31.12.2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
 4. otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna lub
 5. otrzymanie do 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny  lub
 6. ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
 7. ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
 8. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
 9. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

2.  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego,

     ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o

     wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

3.  posiadanie obywatelstwa polskiego,

4.  korzystanie z pełni praw publicznych,

5.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7.  prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.  doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

2.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

3.  umiejętność współpracy w zespole,

4. odporność na sytuacje stresowe,

 

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości

          rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,

          samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 1. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 2. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 3. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie  powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 4. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy  społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz 

         proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka, w tym      

         przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy użyciu Terminali Mobilnych,

 1. zawieranie kontraktów socjalnych,
 2. realizacja projektów socjalnych.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 6. kserokopia dowodu osobistego,

 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik

     socjalny,

 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub  umyślne przestępstwo

     skarbowe,

 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni   

     praw publicznych,

10. referencje, opinie

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.05.2019 roku, godz. 15:30 na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, 66-542 ZWIERZYN.                                                          

W zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka w inny sposób niż określony w ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwierzynie w dniu 03.06.2019r. o godz. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95-76-17-342.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zwierzyn, stronie internetowej GOPS oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS Zwierzyn.

Nabór na wolne stanowisko może być unieważniony bez podania przyczyn unieważnienia.             

 

 

VI. Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , z siedzibą w Zwierzynie  (66-542), przy ul. Wojska Polskiego 8. Z administratorem można skontaktować się mailowo:  gops@zwierzyn.pl l lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@zwierzyn.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

 

Angelika Jaworska - Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie